Transparència

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Article 3. Altres subjectes obligats.

Sense perjudici de l’indicat en l’apartat anterior, qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el període d’un any, ajudes o subvencions, de l’administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l’article 2, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l’adequada publicitat a aquesta, indicant almenys l’entitat pública concedent, l’import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió d’aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web.